Rýchly kontakt
Dušan Meľko PROFIREMONT
ul. Sama Chalúpku 522
027 43 Nižná, Slovakia

Reklamačné podmienky

Reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti fir. Dušan Melko PROFIREMONT, a jej zákazníkov v oblasti reklamácie zakúpeného tovaru v spomínané firme.
Reklamačný poriadok je vydaný v súlade s ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č.513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č.634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa znení neskorších predpisov.

1. Záručná doba
Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na výrobkov je 24 mesiacov (podľa § 620 Obč. zák.), pokiaľ nie je stanovené inak a začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim (podľa § 621 Obč. zák.). Dlhšia záručná – doba a konkrétne záručné podmienky, prípadne časti tovaru ktoré nespadajú do záruky sú spravidla vyznačené na záručnom liste zakúpeného tovaru.

2. Uplatnenie reklamácie
V prípade ,že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada, pre ktorú nemôže užívateľ používať zakúpený tovar a túto vadu nemožno odstrániť, má nárok na jeho bezplatnú opravu. V prípade neodstrániteľnej vady má kupujúci nárok na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

3. Všeobecné reklamačné podmienky
Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak vznikla vada alebo poškodenie:
* preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním užívateľa
* v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do tovaru ak priložený záručný list alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na výrobku odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe tovaru
* ak vada vznikla bežným opotrebením pri spotrebnom tovare so stanovenou lehotou použitia podľa zvláštnych právnych predpisov, pokiaľ je takáto reklamácia uplatňovaná po uplynutí tejto lehoty
* pri živelných katastrofách.

4. Reklamáciu je možné uznať
za oprávnenú iba v prípade preukázania nasledujúcich skutočností:
* že sa vada vyskytla v záručnej dobe za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží kupujúci doklad o kúpe tovaru a vyplnený záručný list
* že kupujúci kúpil výrobok od predávajúceho a za akú cenu
* že je výrobok vadný
* že kupujúci zistí jeho nekompletnosť tovaru, túto reklamáciu musí uplatniť do troch pracovných dní od prevzatia tovaru.

5. Pri uplatňovaní reklamácie
je zákazník povinný predložiť a splniť u autorizovaného servisu alebo predajcu nasledovné body:
* doklad o kúpe
* riadne vyplnený a potvrdený záručný list
* reklamovaný tovar kompletný podľa hygienických predpisov a všeobecných hygienických zásad
* presné opísanie vady tovaru a ako došlo k vade
* meno, adresu zákazníka, telefonický kontakt.

6. Pri reklamácií zákazníkom-obchodný partner je povinný predložiť:
* identifikačné údaje kupujúceho
* číslo dodacieho listu, príp. faktúry alebo iného dokladu o zaplatení
* presné opísanie vady tovaru a ako došlo k vade
Firma Dušan Melko PROFIREMONT nezodpovedá za prípadné straty údajov počas servisného obdobia tovaru.
7. Povinnosti kupujúceho pri nákupe cez internet
Kupujúci je povinný po doručení objednaného tovaru, tovar si rozbaliť, skontrolovať stav produktu prípadne funkčnosť.

8. Závady:
Mechanické poškodenia:
Rozbalením výrobku v predajni alebo priamo pri dodaní je zákazník povinný dôkladne si skontrolovať možné mechanické poškodenia – škrabance, pretlačenia… atď. Po zistení mechanického poškodenia je poškodenia je povinný najneskôr do 12 hodín od uvedeného stavu vady – reklamáciu nahlásiť. Za splnenia podmienok akceptovania reklamovaný tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, nesmie javiť známky použitia, predávajúci môže poskytnúť zákazníkovi primeranú zľavu z ceny výrobku alebo po posúdení so servisným technikom alebo firmou zabezpečiť výmenu poškodenej časti výrobku príp. predávajúci poškodený tovar prevezme na základe osobného alebo tel. dohovoru a vymení za nový kus alebo vadnú časť v čo najkratšom možnom dohodnutom termíne.

Poruchy funkčnosti:
Pri poruchách funkčnosti je zákazník povinný výrobok ďalej nepoužívať a čo najskôr nahlásiť poruchu predávajúcemu alebo autorizovanému servisu. Servisný technik na základe obhliadky výrobku vystaví vyjadrenie k závade na ktorom je opísaná vada výrobku, to znamená či je alebo nie je opraviteľná
– Ak ide o odstrániteľnú vadu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Ak vec nebola ešte použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú.
* ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí – odstúpenie od zmluvy(podľa §623 občianskeho zákonníka) Právo voľby ma kupujúci.
* ak sa na výrobku vyskytla tá istá vada po oprave,tzn.:
– aspoň dve predchádzajúce opravy tej istej vady
– väčší počet vád súčasne (súčasne najmenej tri neodstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom
užívaní) má zákazník počas záručnej doby právo na výmenu alebo vrátenie peňazí.

V prípade reklamácie alebo odstúpenia treba kontaktovať predajcu alebo firmu:
Dušan Melko PROFIREMONT, ul. Sama Chalúpku 522027 43 Nižná,tel.: 00421 43 532 44 28 fax.: 00421 43 432 44 01, e-mail: info@profiremont.sk