Rýchly kontakt
Dušan Meľko PROFIREMONT
ul. Sama Chalúpku 522
027 43 Nižná, Slovakia

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia
Týmito Obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Dušan Melko PROFIREMONT, a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke www.shop.profiremont.sk, pričom predávajúci a kupujúci sa riadia Obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom pre internetový obchod www.shop.profiremont.sk a ustanoveniami príslušných právnych predpisov. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetovej stránke www.shop.profiremont.sk
Uzavretie kúpnej zmluvy nastane v momente odoslania objednávkového formulára na predávajúceho a odoslaním objednávky na uvedenú adresu kupujúceho. Okamihom zobrazenia oznámenia o prijatí alebo odoslaním objednávky sa objednávka považuje za doručenú predávajúcemu a týmto okamihom vzniká kúpna zmluva medzi zákazníkom a firmou. Obe strany majú práva a povinnosti vyplývajúce z platných predpisov a Reklamačného poriadku pre internetový obchod. Na vytvorenie objednávky je potrebné vytvoriť registráciou v systéme. Zaregistrovaním sa zákazník získa prehľad o objednávke, o výške úhrady za tovar.

2. Platobné podmienky
Platba za tovar prebehne pri doručení tovaru priamo u klienta alebo v predajni Dušan Melko PROFIREMONT, Družstevná 510, 027 43, Nižná

3. Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru
Zákazník si môže vybrať možnosť dopravy alebo po telefonickom dohovore vie f. PROFIREMONT dopravu zabezpečiť na adresu klienta, ktorú zákazník uvedie pri vypísaní objednávkového formulára ako miesto doručenia rámci územia Slovenskej Republike, firma PROFIREMONT bude telefonicky informovať klienta o stave objednávky, nákladov za dopravu, termín dodania.

4. Storno objednávky
Storno objednávky môže zákazník požiadať telefonicky a to na tel.: 00421 43 532 44 28 alebo osobne priamo v predajni PROFIREMONT-u, Družstevná 510, 027 43, Nižná. Zákazník má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu, v prípade ak sa na internetovom obchode www.shop.profiremont.sk pomýli v druhu alebo typu požadovaného tovaru. V prípade omylu je klient povinný informovať predajcu telefonicky čo v najkratšom čaše pokiaľ tovar nebol doručený.
Zákazník môže vrátiť tovar spoločnosti Dušan Melko PROFIREMONT na už spomínanú adresu alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s firmou Dušan Melko PROFIREMONT, a to najneskôr do 7 dní odo dňa, keď svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatnil. Tovar nesmie javiť známky používania a musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom. Ak tovar nebol vadný a spĺňal všetky kvalitatívne požiadavky, zákazník môže vrátiť tovar na svoje náklady.
Firma Dušan Melko PROFIREMONT sa týmto zaväzuje po obdržaní vráteného tovaru a splnený už spomínaných podmienok o odstúpení od zmluvy, vrátiť najneskôr do 14 dní sumu za tovar. Náklady ktoré vzniknú za odvoz tovaru od klienta budú odčítané s ceny tovaru. To platí ale len v prípade že klient súhlasil s odvozom firmou Dušan Melko PROFIREMONT.

5. Reklamačné podmienky
Reklamačné podmienky sú uvedené v zložke Reklamačné podmienky na úvodnej stránke www.shop.profiremont.sk na ľavej strane sekcia INFO

6. Záverečné ustanovenie
Firma Dušan Melko PROFIREMONT si vyhradzuje právo meniť znenie Obchodných podmienok. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vrátane dopravných a iných nákladov, obchodné a reklamačné podmienky predávajúceho.